สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

กิจกรรม English Camp by Ywam kona crossroads DTS และคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองเถิน

วันที่ : 19 ม.ค. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาร่วมกิจกรรม English Camp ณ หอประชุมเถินธวัชยนต์ ประชาอุทิศฯ โดยมีคณะครูจาก Ywam kona crossroads DTS และคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองเถินมาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาร่วมกิจกรรม English Camp ณ หอประชุมเถินธวัชยนต์ ประชาอุทิศฯ โดยมีคณะครูจาก Ywam kona crossroads DTS และคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองเถินมาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง