สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (onsite) เป็นรูปแบบอื่น (เพิ่มเดิม)

วันที่ : 20 ก.พ. 2565