สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (onsite) เป็นรูปแบบอื่น (เพิ่มเดิม)

วันที่ : 2565-02-20