สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (onsite)

วันที่ : 2565-02-27