สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (onsite) เป็นรูปแบบอื่น

วันที่ : 7 มี.ค. 2565