สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่ : 2564-11-02


          ด้วยโรงเรียนบ้านสะพานหิน มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป.1ข และทาสีรั้วโรงเรียน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านสะพานหิน ที่ 70/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคาจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย   จึงประกาศราคามาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564