สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

Change for the better

วันที่ : 2565-11-24


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนแม่วะวิทยา Change for the better ภารกิจที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บูรณาการสร้างแหล่งเรียนรู้มีชีวิต Active Learning ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง