สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 17 มี.ค. 2566


          วันที่ 17 มีนาคม 2566 การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2       นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วะวิทยา มอบหมายให้ นางเบญจนันทน์ สืบสุยะ ครูผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการนำเสนอการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาสีขาว แบบเรียลไทม์ โดย Google Meet