สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand,On Demand เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site

วันที่ : 2565-01-05


ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่า
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand,On Demand เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site