สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site พ.ศ.2564

วันที่ : 2564-09-10


           
 
                  ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำชับให้โรงเรียนเปิดเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on site ที่โรงเรียนและตามประกาศของ ศบค. จังหวัดลำปาง อนุญาตให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้ทำการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ที่ผ่านมายังไม่พบผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ประการใดกอรปกับทาง ศคบ.พื้นที่ อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต ฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อย่างเคร่งครัด มีความปลอดภัยสูง
                  ดังนั้นทางโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทราบว่าทางโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในรูปแบบ on site ตั้งแต่วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564  ถึง  วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564   นักเรียนไม่ต้องห่อข้าวอาหารกลางวันมาโรงเรียนเพราะทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันสำหรับไว้ให้นักเรียนรับประทานตามเวลาที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน คนในชุมชนที่มาใช้บริการที่โรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของศบค. จังหวัดลำปาง  มาตรการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  มาตรการโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ