สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การนำเสนอผลงาน การประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ : 2565-09-18


เมื่อวันที่ 18 - 21 กันยายน 2565

นำโดยนางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา และคณะครูจำนวน 3 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ เรือนรู นางรัตนา ขัดสีสกุล นางสาวจงจิตร ศรีภา และตัวแทนนักเรียนจำนวน 6 คน คือ

เด็กหญิงธัญชนก โคบำรุง

เด็กชายณัฐนลิน เดโชเม็ง

เด็กชายศุภกร สุขสำราญ

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนาซิว

เด็กชายกฤษฎา จันทิมา

เด็กชายปุณพัฒน์ ใจมีวงศ์

ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่