สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3 (NT)

วันที่ : 15 มี.ค. 2566


วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ได้ดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน โดยมี นางสาวณัฐฐา นากสุก และนางสาวสุภิศา จุฑาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง เป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา