สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)

วันที่ : 16 มี.ค. 2566


วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน นำโดยนายเดช เครือคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน และนางสาวกัลยรัตน์ สืบนันตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ( Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR) เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง CPR เป็นวิธีการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง เพื่อทำให้ระบบ ไหลเวียนเลือดในร่างกายของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติ โดยการนำออกซิเจนเข้าร่างกาย และทำให้หัวใจเต้น สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมอง สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจที่หมดสติเฉียบพลัน

ทางโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้