สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนการสอนแบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล

วันที่ : 2564-09-06


                    ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดลำปางและอำเภอแม่ทะ แพร่ระบาดมาใกล้ชุมชนเขตบริการของโรงเรียนเรามากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวได้
                     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของโรคของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ขยายวงกว้างไปยิ่งขึ้นจึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนการสอน แบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล โดยให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านของตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 รวมเวลา 5 วัน  และจะทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ที่โรงเรียนในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตามปกติ