สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 22 พ.ค. 2566


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายวัฒนา  เชื้อคำลือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ให้การต้อนรับ นายประพันธ์ รินพล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และ นางสาวอัมรินทร์  บุญเอนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง