สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 22 พ.ค. 2566