สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ : 2565-08-03


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ให้การต้อนรับ นางรวิสรา  บุญทาหอม นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี และ นายอธิพัชร์  นิธิกิตต์สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ สพปงลำปาง เขต 2 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง