บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang School

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ : 2565-01-12


วันทีี่ 12 มกราคม 2565 นำโดยนายสากล วงศ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน เพื่อทำให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดี จากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน สังคมได้ในโอกาสต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การรับทุนการศึกษา แจกของรางวัล กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังคงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด