โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

Banmua School

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

วันที่ : 10 พ.ย. 2564ตามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านมั่วได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคาและปริมาณงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้