โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

Banmua School

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ : 22 ธ.ค. 2564


22 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ มิวเซียมลำปาง จังหวัดลำปาง และสวนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปาง ในการไปครั้งนี้มีนักเรียน จำนวน 32 คน มีครูควบคุม จำนวน 10 คน โดยมี
นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ มิวเซียม ลำปาง จังหวัดลำปาง และสวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง โดยพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่พักค้างแรม การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว