โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib School

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ใสภายในหน่วยงาน