โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ : 2565-11-08


           ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวานได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และส่งเสริมให้นักเรียนได้ตะหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย