โรงเรียนต้นธงวิทยา

Tontongwittayaschool

อบรมคอมพิวเตอร์

วันที่ : 2564-08-24


เมื่อวันที่๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนต้นธงวิทยาจัดอบรมโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ได้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลแม่ปุ