โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน