โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต  ๒ ก่อตั้งเมื่อปี  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ โดยใช้ศาลาวัดบ้านทุ่งเป็นสถานที่เรียน โดยมีพระศรีวงศ์  คำปิงบุตร  เป็นครูใหญ่คนแรก

๑  กรกฎาคม  ๒๔๘๘  ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓    โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  เปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนบ้านทุ่ง  เป็น   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่  เป็น  อาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   สร้างห้องสมุด(อาคารกล้วยไม้)  ๑ หลัง  ราษฎรบริจาค

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   สร้างอาคารเรียน  ๑ หลัง (อาคาราชพฤกษ์)