โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

จัดนิทรรศการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ : 2565-08-25


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  นำนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ในการต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2