โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ : 3 ก.ย. 2564