โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ : 13 มี.ค. 2566


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสานไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง