สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี