สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      1.ว1 ปี 2564 หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
      2.ว13 ปี 2563 หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
      3.ว12 ปี 2563 หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.
      4.ว12 ปี 2562 การคัดเลือกทายาทของข้าราชการสังกัด ศธ. เข้ารับราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
      5.ว8 ปี 2562 หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.รร. และ ผอ.รร.
      6.ว22 ปี 2559 หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
      7.ว17 ปี 2557 หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ
      8.ว16 ปี 2557 หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
      9.ว1 ปี 2565 หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     10.ว25 ปี 2561 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
     11.ปี 2559  ประกาศ ศธจ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)
     12.ว13 ปี 2560  การแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ เป็นข้าราชการครูฯ
     13.ปี 2564 ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ชก
     14.ว4562 ปี 2560 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการฯ สพฐ.

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

      1.ว13 ปี 2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
      2.ว8 ปี 2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 
         ปี 2564
      3.ว7 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
      4.ว22 ปี 2563 หลักเกณฑ์ฯ การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
      5.ว 15 ปี 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุฯ ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น ขรค.และ บค.กศ. ตำแหน่ง คผช.
      6.ว14 ปี 2563 หลักเกณฑ์ฯ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
      7.ว10 ปี 2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
      8.ว5 ปี 2563 ซักซ้อมเกณฑ์เยียวยาฯ ภาคใต้
      9.ว3 ปี 2563 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
     10.ว10 ปี 2562  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ 
         ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     11.ว3 ปี 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบฯภาคใต้
     12.ว26 ปี 2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     13.ว19 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     14.ว13 ปี 2561 การนำวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
     15.ว10 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการสังกัด ศธ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
     16.ว9 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย
     17.ว4 ปี 2561 หลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้คัดเลือกได้บัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     18.ปี 2561 ประกาศ ศธจ.ลำปาง เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
          ตามมาตรา 38 ค.(2)
     19.ว30 ปี 2560 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการฯ ไปบรรจุตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
     20.ว29 ปี 2560 หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ มาบรรจุในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
     21.ว24 ปี 2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
     22.ว3 ปี 2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      1. ว8 ปี 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      2. ว4 ปี 2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      3. ว2 ปี 2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
      4. ว2 ปี 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      5. ว14 ปี 2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
      6. ว22 ปี 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
      7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
      8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวินัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
      9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ พ.ศ. 2547

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      1. ว14 ปี 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
      2. ว2 ปี 2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมิสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
      3. ว20 ปี 2563 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
      4. ว9 ปี 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
      5. ว9 ปี 2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      6. ว7 ปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
      7.หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.7-ว 23 ลว. 3 ก.ย.64
      8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
      9. ว5 ปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      10. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
      11. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสพป.ลำปาง เขต 2 พ.ศ.2559
      12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
      13. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
      14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
      15. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      1.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
      2.หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
      2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
      4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
      5.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

      6.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
      7.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
      8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

      9.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
      10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
      11.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
      12.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      13.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
      14.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
      15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      16.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
      17.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
      18.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
      19.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 2562