สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี


แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566