สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน