สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การยื่นและเสนอเรื่องร้องเรียน
     1. ร้องเรียนเป็นหนังสือ
     2. ร้องเรียนด้วยวาจา
     3. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.lpg2.go.th
     4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์  06-5472-4227
     5. ร้องเรียนโดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
     6. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นจดหมาย ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
         376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
    7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
    8. ผู้รับผิดชอบ  นายพิทักษ์ ธาระณะ