สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

การดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก-การถ่ายโอนสถานศึกษา