สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565

วันที่ : 26 ส.ค. 2565


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

(ที่ 173/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565)

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 

(ที่ 174/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียน
ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตารางการแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2