สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ : 16 มี.ค. 2566


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายพรชัย จันทะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีนางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ดำเนินการผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมแม่วัง สพป.ลำปาง เขต 2