สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอำเภอแม่ทะ 3 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 25 พ.ค. 2566


วันที่ 25 พฤษภาคม ​ 2566
            ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำคณะโดย นายชยพล ศรีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นายประพันธ์ รินพล ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และ นางสาวอัมรินทร์ บุญเอนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 3 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านนากวาง, ร.ร.บ้านนาดู่, ร.ร.บ้านนาบง, ร.ร. บ้านสามขา และ ร.ร.บ้านผาแมว โดยได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและคุณภาพด้านการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง