สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประเมินคัดเลือกบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ : 26 พ.ค. 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นำโดย ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นายประชา ไชยศรี รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นางสุวิดา เนาว์แสง ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินพิจารณาคัดเลือกยุวเกษตรกร เกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2566 จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านดอนไชย เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โดยมีการนำเสนอผ่านกระบวนการสภานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนไชย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง