สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

เผยแพร่ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2566 ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

วันที่ : 22 ก.ย. 2566