สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

เยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ : 2565-09-20


วันที่ 20 กันยายน 2565  นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่

นายไพโรจน์  พงษ์บุผา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวแทนเทศบาลตำบลลำปางหลวง และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข

 รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุรพันธ์  แสงสว่าง ผอ.ศูนย์อนามัย

กลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีความโดดเด่น

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19