สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

โครงการ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแบบมอนเตสซอรี”

วันที่ : 20 ม.ค. 2566