สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โครงการ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแบบมอนเตสซอรี”

วันที่ : 20 ม.ค. 2566


วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นำโดย นางสมจิตร ทองหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมต้อนรับ

นายพรชัย  จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 และนางอัมรินทร์  บุญอเนก  ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 2 นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแบบมอนเตสซอรี