สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ : 15 มี.ค. 2566


วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖     

       โรงเรียนบ้านปงแพ่งดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายประสิทธิ์ ก๋าแก้ว ครูโรงเรียนเสริมขวาวิทยา และนายอาทิตย์ อินด้วง ครูโรงเรียนเสริมขวาวิทยา เป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีนักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๕ คน เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในครั้งนี้