สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา) แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ : 2564-11-16


 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา) แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26   ปีงบประมาณ 2565