สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และ Fundamantal Training

วันที่ : 2565-09-20