สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 26 พ.ค. 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอธิพัชธ์ นิธิกิตต์สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ออกตรวจเยี่ยม

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( นุชวรินทร์:ข่าว/ภาพ )