สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ : 16 มี.ค. 2566


นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วะวิทยา มอบเกียรติให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่วะวิทยา ที่ได้ส่งการประกวดวาดภาพระบายสี (ประเภทเยาวชน) ในกิจกรรมโครงการ Sukhothai Cancer Day จังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย