สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษาฯจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 2

วันที่ : 20 พ.ย. 2566