สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

วันครู 2566

วันที่ : 16 ม.ค. 2566


วันที่16 ม.ค. 2566 นายมนัส  ถามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอม นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2566 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่มีผลงานด้านต่างๆตั้งแต่ระดับเตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ตลอดปีการศึกษา 2565