สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ : 6 พ.ย. 2566