สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย No Gift Policy

วันที่ : 17 พ.ค. 2566