สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-11-23


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดย นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ ปรึกษาหารือขอความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565