สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ : 21 พ.ย. 2566


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายจักรินทร์  จอมแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย จำนวน 2 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนในขณะฝึกประสบการณ์ฯ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง   ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566